طرح رویال 266

240 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
64 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 8856 ریال

566800 ریال

طرح آریا 266

150 روزه

2048 کیلوبیت بر ثانیه
75 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 10536 ریال

790250 ریال

طرح آریا 266

330 روزه

2048 کیلوبیت بر ثانیه
165 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 10536 ریال

1738550 ریال

غزال 3ماهه با ماه رایگان

14 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
30 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 13625 ریال

408750 ریال

طرح رویال پلاس

450 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
120 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 8856 ریال

1062750 ریال

منصفانه 512 کیلو

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
10 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 13625 ریال

136250 ریال

منصفانه 512 کیلو

90 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
30 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 13443 ریال

403300 ریال

منصفانه 512 کیلو

365 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
120 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 11990 ریال

1438800 ریال

منصفانه 1 مگ

30 روزه

1024 کیلوبیت بر ثانیه
25 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 8720 ریال

218000 ریال

منصفانه 1 مگ

90 روزه

1024 کیلوبیت بر ثانیه
75 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 8429 ریال

632200 ریال

منصفانه 1 مگ

365 روزه

1024 کیلوبیت بر ثانیه
300 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 7702 ریال

2310800 ریال

منصفانه 2 مگ

30 روزه

2048 کیلوبیت بر ثانیه
40 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 6812 ریال

272500 ریال

منصفانه 2 مگ

90 روزه

2048 کیلوبیت بر ثانیه
112 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 7104 ریال

795700 ریال

منصفانه 2 مگ

365 روزه

2048 کیلوبیت بر ثانیه
450 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 6394 ریال

2877600 ریال

منصفانه 3 مگ

30 روزه

3072 کیلوبیت بر ثانیه
52 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 7336 ریال

381500 ریال

منصفانه 3 مگ

90 روزه

3072 کیلوبیت بر ثانیه
157 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 6942 ریال

1090000 ریال

منصفانه 3 مگ

365 روزه

3072 کیلوبیت بر ثانیه
630 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 6401 ریال

4033000 ریال

منصفانه 4 مگ

30 روزه

4096 کیلوبیت بر ثانیه
60 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 7266 ریال

436000 ریال

منصفانه 4 مگ

90 روزه

4096 کیلوبیت بر ثانیه
180 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 6963 ریال

1253500 ریال

منصفانه 4 مگ

365 روزه

4096 کیلوبیت بر ثانیه
720 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 6358 ریال

4578000 ریال

منصفانه 8 مگ

30 روزه

8192 کیلوبیت بر ثانیه
90 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 6055 ریال

545000 ریال

منصفانه 8 مگ

90 روزه

8192 کیلوبیت بر ثانیه
270 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 5853 ریال

1580500 ریال

منصفانه 8 مگ

365 روزه

8192 کیلوبیت بر ثانیه
1080 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 5298 ریال

5722500 ریال

منصفانه 16 مگ

30 روزه

16384 کیلوبیت بر ثانیه
175 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 4982 ریال

872000 ریال

منصفانه 16 مگ

90 روزه

16384 کیلوبیت بر ثانیه
525 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 4837 ریال

2539700 ریال

منصفانه 16 مگ

365 روزه

16384 کیلوبیت بر ثانیه
2100 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 4385 ریال

9210500 ریال

طرح Wifi شهری 3ماهه

3 روزه

1 مگابیت بر ثانیه
1 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 327000 ریال

327000 ریال

طرح wifi شهری

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
1000 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 109 ریال

109000 ریال

بسته 3 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
3 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

65400 ریال

بسته 5 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
5 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

109000 ریال

بسته 20 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
20 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

436000 ریال

بسته 50 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
50 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 18530 ریال

926500 ریال

بسته 100 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
100 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 17440 ریال

1744000 ریال

بسته 1 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
1 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

21800 ریال

بسته 2 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
2 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

43600 ریال

بسته 4 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
4 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

87200 ریال

بسته 6 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
6 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

130800 ریال

بسته 7 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
7 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

152600 ریال

بسته 8 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
8 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

174400 ریال

بسته 9 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
9 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

196200 ریال

بسته 10 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
10 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

218000 ریال

بسته 11 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
11 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

239800 ریال

بسته 12 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
12 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

261600 ریال

بسته 13 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
13 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

283400 ریال

بسته 14 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
14 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

305200 ریال

بسته 15 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
15 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

327000 ریال

بسته 16 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
16 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

348800 ریال

بسته 17 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
17 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

370600 ریال

بسته 18 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
18 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21900 ریال

394200 ریال

بسته 19 گیگ

30 روزه

512 کیلوبیت بر ثانیه
19 گیگابایت
قیمت هر گیگ : 21800 ریال

414200 ریال